Annuleringsvoorwaarden en regeling

Holistische praktijk Puur zijn, wordt hieronder genoemd als Puur zijn. 

1. Annulering individuele sessie/trajecten/coaching/events en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

1. Annuleren door de deelnemer geschiedt per mail en door Puur zijn bevestigde e-mail. Het adres is: info@praktijkpuurzijn.nl

2. Annuleren 1-2 weken voor de start van een traject, event of workshop kost aan annuleringskosten 50% van de deelnamekosten. Annuleren van een individuele sessie/ coaching tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren.

3. Annuleren korter dan 1 week voor of na aanvang van een traject, event of workshop verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten. Annuleren binnen 24 uur van een individuele sessie/ coaching verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.

4. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan een traject, event of workshop.

Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

2. Annulering en uitstel trajecten, events en workshops met open inschrijvingen door Puur zijn

1. Annuleren door Puur zijn in verband met onvoldoende deelname, ziekte, privé omstandigheden of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.

2. Uitstel door Puur zijn in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van hetzelfde traject, event of workshop.

3. Puur zijn behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot het traject, event of workshop te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. Indien geval van gedrag dat tegen de sociaal geaccepteerde vormen ingaat heeft de deelnemer geen recht op teruggave van (een deel van) het verschuldigde totaalbedrag voor het traject of de workshop. Indien de hulpvraag van de deelnemer niet passend is bij de expertise/werkwijze van Puur zijn heeft de deelnemer recht op een deel van het verschuldigde totaalbedrag, naar rato van de al gevolgde onderdelen van het traject, event of workshop.

3. Gedeeltelijke deelname aan trajecten, events en workshops

1. Deelnemers die tijdens een traject of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshop kosten verschuldigd.

2. Indien een deelnemer aan een traject of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante traject- en workshopkosten voor de gehele periode verschuldigd.

4. Annulering en uitstel individuele sessie/ coaching door Puur zijn

1. Annuleren door Puur zijn in verband met ziekte, privé omstandigheden of overmacht leidt tot teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.

2. Uitstel door Puur zijn in verband met ziekte, privé omstandigheden of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100 % van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan een nieuw gemaakte afspraak voor een individuele sessie of coaching.

3. Puur zijn behoudt zich het recht voor cliënten de (verdere) toegang tot individuele sessies/coaching te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en/of de hulpvraag niet passend is bij de werkwijze/expertise van Puur zijn.

5. Annulering en uitstel incompany trainingen, workshops en opdrachten

1. Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50 %

Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75 %

Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100 %

2. Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

3. De kosten, die de training locatie bij annulering of uitstel aan Puur zijn berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.

4. Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen. zijn. De verblijfskosten zijn in dat geval opnieuw volledig voor rekening van de opdrachtgever.